O firmě

Výroba komerčních a průmyslových chladicích zařízení, tepelných čerpadel a vzduchotechnických jednotek.

ALPENTA s.r.o. je jednou z předních společností v oblasti výroby zařízení pro chlazení, ohřev a klimatizaci v České republice. Za rychlým rozvojem firmy ALPENTA s.r.o. stojí lidé s dlouholetými zkušenostmi v branži HVACR. Základním motorem růstu naší společnosti je budování silných vztahů s profesionálními partnery v oblasti projektování, distribuce a montáží technologických zařízení.

Převážná část naší výroby je určena pro export. Naše zařízení zajišťují komfort v budovách obchodních center, nemocnicích, datových centrech a dalších komerčních a sportovních objektech. Dodáváme rovněž chladicí agregáty pro průmyslové využití při skladování a výrobě – pro potravinářství, výrobu plastů, chemický a farmaceutický průmysl atd..

Společnost ALPENTA s.r.o. byla založena v roce 2019 s cílem výroby chladicích zařízení a kondenzačních jednotek pro systémy klimatizací komerčních budov. Pro realizaci tohoto cíle byly vyvinuty první chladiče kapalin a kondenzační jednotky s použitím kompresorů technologie Scroll. 

Firma dále investovala zejména do technologického rozvoje, možnosti prototypování nových zařízení a jejich testování v různých provozních podmínkách. Postupně byl vyvinut vlastní řídící systém ACS (ALPENTA Control System) s využitím programovatelných řídících jednotek firmy Schneider Electric. Chladiče kapalin byly následně upraveny pro možnost dovybavení moderními úspornými technologiemi – freecooling, rekuperace tepla atd..

Rozvoj tepelných čerpadel byl dalším logickým krokem při doplnění produktového portfolia. Všechny typové řady chladičů kapalin byly doplněny o reverzní verze pro ohřev kapaliny v systému vzduch-voda.

Nabídka produktů byla rovněž doplněna o chladiče a tepelná čerpadla voda-voda a dále firma zrealizovala řadu speciálních aplikací pro nízkoteplotní chlazení a vymražování. Komplexní řada produktových řešení tak vyniká z hlediska možností customizace vybavení, energetických konfigurací a výkonů a je schopna splnit náročné požadavky zákazníků v rámci řady specifických projektů chlazení a ohřevu.

V roce 2022 zahájila firma ALPENTA s.r.o. výrobu vzduchotechnických jednotek pod obchodní značkou AEROSTAR. Jednotky jsou vyráběny na základě licenční spolupráce. Kvalita a zkušenost v oboru projektování a výroby vzduchotechnických jednotek AEROSTAR je rovněž potvrzena certifikátem EUROVENT (jednotky GreenSTR).

Široká nabídka produktů ALPENTA tak zahrnuje komerční a průmyslové kapalinové chladiče, kondenzační jednotky, tepelná čerpadla a vzduchotechnické jednotky. Samozřejmostí je možnost výběru konfigurace a návrhového výpočtu optimálního řešení v návrhovém software ALPENTASel, ve kterém jsou dostupné tisíce různých konfigurací zařízení HVACR.

Naše zařízení jsou vyráběna ve výrobním závodě v Rychnově nad Kněžnou v České republice. Všechny námi používané technologické komponenty jsou průmyslové kvality a evropského původu, tím je rovněž zajištěn dlouhodobý přístup k náhradním dílům.

O firmě

Profil společnosti

Neustále rozvíjíme technologii a systém řízení chladících agregátů s cílem zvyšování energetické efektivity a spolehlivosti. Naše vlastní testovací stanice s vodním zásobníkem 16㎥ umožňuje provozní analýzy práce chladičů kapalin při různých typech energetické zátěže. Vzduchem chlazené chillery ALPENTA jsou standardně projektovány s možností aplikace systému freecooling (volného chlazení) – od nejmenších velikostí jednotek SAC1 až po největší agregáty typu AAC18.

Reverzní chillery s funkcí tepelného čerpadla jsou vhodné pro objekty s energetickou náročností od 10 kW až po velké komerční budovy jako letiště, obchodní centra nebo nemocnice. Každý chiller je při finalizaci výrobního procesu podroben funkčnímu testu. Naše zkušenosti, široká nabídka verzí ve všech modelových řadách, agilní strategie výroby a profesionalita nám umožňují individuálně řešit komplexní potřeby chlazení.

Výroba klimatizačních jednotek obchodní značky AEROSTAR je realizována na základě licence společnosti Ventservice. Kvalita a zkušenost v oboru projektování a výroby vzduchotechnických jednotek AEROSTAR je rovněž potvrzena certifikátem EUROVENT (jednotky GreenSTR). Administrativní část společnosti ALPENTA sídlí v Technologickém Centru Hradec Králové a moderní výrobní závod se nachází v průmyslové zóně přilehlé k automobilce Škoda Auto.

Mezi hlavní cílové segmenty trhu používající technologie ALPENTA patří:

Kvalita

Otázka kvality hraje prvořadou úlohu při technicky a procesně velmi náročné výrobě chladicích zařízení. Dlouhodobě realizujeme politiku neustálého zlepšování kvality ve všech perspektivách řízení organizace. ALPENTA s.r.o. spolupracuje s akreditovaným nezávislým inspekčním a certifikačním orgánem, autorizovanou osobou číslo 259 a notifikovanou osobou číslo 1735 se sídlem v Praze, která je součástí TÜV Austria Group.

Všechny naše produkty jsou certifikovány na shodu s požadavky směrnic Evropského parlamentu. Interní systém komplexního zajištění kvality AMS (ALPENTA Management System) byl posouzen a následně certifikován ve shodě s požadavky a doporučeními standardu ČSN EN ISO 9001:2016

O firmě

Společenská zodpovědnost

Společenskou odpovědnost v oblasti ekonomické, sociální a environmentální vnímáme jako neodmyslitelnou součást naší firemní politiky.

Firma ALPENTA s.r.o. přijímá tento etický kodex jako soubor základních hodnot a přístupů k podnikání, kterými se řídí při své podnikatelské činnosti. Společnost řadí mezi své nejdůležitější úkoly zachování dobré pověsti a důvěry všech zainteresovaných stran. Dodržování etického kodexu ze strany společnosti je jejím morálním závazkem upravujícím jednání zaměstnanců vůči společnosti, odběratelům a ostatním obchodním partnerům, orgánům státní správy a veřejnosti. Společnost realizuje všechny aktivity eticky a s dobrými úmysly za přísného dodržování všech zákonných norem.

Čestnost a rovnost vůči odběratelům pokládá společnost za základ úspěšného a trvalého obchodního vztahu. Společnost dbá na to, aby její výrobky odpovídaly deklarovaným kvalitativním parametrům a požadavkům obsaženým v národních a mezinárodních normách.

 

  • Společnost si je vědoma důležitosti termínové přesnosti veškerých dodávek.
  • Společnost nepoužije při snaze realizovat prodej svých výrobků žádné jiné prostředky, než jsou obchodní metody legitimně uznané.
  • Společnost považuje korupční praktiky jakéhokoliv druhu za nepřípustné.
  • Informace odběratelů považuje společnost za důvěrné.
  • Společnost nepoužívá při koupi výrobků služeb apod. žádné jiné prostředky, než jsou legitimně uznané obchodní metody, a nikdy nezneužívá své postavení na trhu.
  • Společnost považuje korupční praktiky jakéhokoliv druhu za nepřípustné.
  • Společnost respektuje veškerá smluvní ujednání a platební morálku.
  • Veškeré informace o vztazích s jejími dodavateli pokládá společnost za důvěrné.

Vztahy k zaměstnancům zakládá společnost na úctě k důstojnosti každého člověka. Společnost přijímá a povyšuje zaměstnance na základě jejich způsobilosti pro danou práci bez jakékoliv politické, rasové, náboženské či národnostní diskriminace, bez ohledu na pohlaví, věk, stav, nebo nezpůsobilost, která se nevztahuje k pracovním úkolům. Společnost netoleruje sexuální, fyzické nebo psychické obtěžování zaměstnanců.

 

 

Společnost se snaží vytvářet hygienicky nezávadné, bezpečné pracovní prostředí, příznivé pracovní klima a příznivé podmínky pro zvyšování odborné úrovně zaměstnanců. Společnost vyžaduje, aby zaměstnanci dbali zásad bezpečné práce, dodržování a využívání stanoveného fondu pracovní doby. Společnost vyžaduje, aby ve vztahu k majetku společnosti zaměstnanci nejednali v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele a řádně hospodařili se svěřenými prostředky i v zájmu ochrany majetku zaměstnavatele. Informace, které zaměstnanci o společnosti získají při výkonu své práce, nesmějí používat pro osobní zisk ani pro jiný účel, než pro který byly určeny. Společnost zajišťuje pravidelné odměňování svých zaměstnanců za vykonanou práci včetně řádné výplaty mezd ve sjednaných termínech. Společnost prosazuje jako základní strategii soutěž na trhu založenou na samotném produktu, kvalitě nabízených služeb a cenové konkurenceschopnosti. Proto je přísně zakázáno neúměrné hoštění či dary dodavatelům a zákazníkům, stejně jako přijímání neúměrných darů a hoštění od zákazníků či dodavatelů. Ve společnosti se pro řešení případných pracovních sporů mezi společností a zaměstnanci přednostně používají vyjednávací procedury.

Společnost bere při své podnikatelské činnosti v úvahu také zájmy širšího společenského okolí včetně zájmů národních a regionálních. Společnost komunikuje s orgány státní správy s využitím pravdivých informací o společnosti. Společnost dbá na řádné vedení účetnictví a včasné placení svých finančních závazků k orgánům státní správy a samosprávy. Společnost individuálně zvažuje a je přístupná charitativním aktivitám a sponzoringu amatérského sportu.

Společnost má trvalý zájem na zlepšování kvality životního prostředí. Společnost se aktivně podílí na odstraňování následků své podnikatelské činnosti a úpravou technologických postupů se snaží o minimalizaci dopadů výrobního procesu na životní prostředí. Společnost informuje své okolí o svém environmentálním programu. Společnost respektuje při podnikatelské činnosti normy stanovené pro oblast odpadů, emisí apod.

Společnost si počíná v konkurenčním boji rázně, ale čestně. Společnost nepoškozuje reputaci konkurentů. Společnost dbá, aby zaměstnanci ve styku s konkurencí respektovali důvěrnost obchodních informací či jinak důvěrných informací. Společnost se nepokouší nečestnými způsoby získat informace o podnikání konkurentů. Společnost nepoužívá restriktivní obchodní praktiky.

Zaměstnanci jsou povinni ochraňovat majetek společnosti a zajistit jeho efektivní využívání. Neschválené osobní využívání majetku společnosti všeho druhu je přísně zakázáno. Zaměstnanci mají povinnost zachovávat mlčenlivost o informacích, které jim společnost nebo její klienti svěřili i po ukončení pracovního poměru. Zaměstnanci jsou povinni podávat přesné a kompletní informace vedoucím zaměstnancům společnosti, vnitropodnikovým a nezávislým auditorům a všem dalším osobám, které mají oprávnění k získávání informací.

Každý vedoucí zaměstnanec odpovídá za seznámení svých podřízených s obsahem kodexu. Hodnotový rámec řízení společnosti je založen na předpokladu, že zaměstnanci mohou vyslovit své mínění o chování společnosti nebo jejích zaměstnanců nebo o rozhodnutích, která považují za neetická. Vedení společnosti se zabývá všemi podněty a informacemi v souvislosti s porušováním tohoto etického kodexu a v případě potřeby také zajišťuje přijetí odpovídajících opatření

O firmě

Enviromentální politika

Firma ALPENTA s.r.o. je výrobcem chladících zařízení. Posláním společnosti je především naplnění požadavků zákazníků díky výrobě a dodávce spolehlivých a kvalitních chladících zařízení v konkurenční ceně. Minimálními dopady na životní prostředí jsou jedou z klíčových základních hodnot fungování společnosti.

Zásady environmentální a energetické politiky

O firmě